Đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 môn Sử – Tài liệu luyện thi môn Sử

ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

Các anh/chị  cập nhật liên tục và ghi nguồn giúp

– Full 301, 302, 303, 306, 307, 308, 311, 312, 316, 321, 305, 313, 317, 320

Mã đề: 301 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.A 7.C 8.B 9.A 10.B
11.C 12.C 13.B 14.B 15.C 16.C 17.C 18.A 19.B 20.C
21.A 22.D 23.C 24.B 25.B 26.A 27.D 28.A 29.C 30.A
31.D 32.A 33. D 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.A

 

Mã đề: 302 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.B 2.B 3.C 4.C 5.D 6.C 7.B 8.A 9.D 10.D
11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.B 20.B
21.C 22.D 23. D 24.A 25.B 26.B 27.A 28.C 29.A 30.D
31.D 32.B 33. D 34.A 35.C 36.B 37.B 38.C 39. D 40.C

Mã đề: 303 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.C 8.B 9.D 10.A
11.B 12.A 13.B 14.D 15.C 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B
21.B 22.A 23. D 24.B 25.D 26.D 27.C 28.D 29.C 30.B
31.D 32.B 33. D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.C 40.C

 

Mã đề: 304 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 305 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
21.C 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.D 29.A 30.D
31.D 32.B 33.D 34.D 35.D 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A

Mã đề: 306 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.B
11.A 12.A 13.D 14.B 15.A 16.D 17.B 18.B 19.A 20.B
21.A 22.D 23.B 24. C 25.D 26.A 27.C 28.B 29.C 30.A
31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.A 38.C 39.B 40.B

Mã đề: 307 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.A 2.A 3.A 4.C 5.C 6.B 7.D 8.B 9.C 10.C
11.B 12.A 13.D 14.D 15.D 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.A 35.A 36.B 37.C 38.C 39.A 40.A

Mã đề: 308 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.D 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.D 8.D 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.D 16.D 17.C 18.D 19.C 20.C
21.C 22.A 23.B 24.D 25.D 26.B 27.B 28.D 29.B 30.D
31.C 32.B 33. D 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.D 40.C

Mã đề: 309 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 310 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 311 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.B 2.D 3.C 4.B 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.C
11.D 12.C 13.C 14.D 15.C 16.A 17.B 18.B 19.B 20.B
21.C 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.C 28.B 29.D 30.B
31.D 32.B 33.C 34.B 35.A 36.D 37.D 38.B 39.C 40.C

Mã đề: 312 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.C 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.D 8.D 9.B 10.B
11.C 12.A 13.D 14.A 15.B 16.A 17.B 18.C 19.D 20.A
21.C 22.B 23. D 24.C 25.D 26.A 27.A 28.B 29.A 30.C
31.C 32.C 33.C 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D

Mã đề: 313 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.A 7.B 8.C 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.D 19.A 20.D
21.D 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.A 28.B 29.C 30.B
31.C 32.D 33.D 34.C 35.D 36.B 37.B 38.C 39.A 40.B

Mã đề: 314 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 315 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 316 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.C 2 C. 3.C 4.B 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.A
11.B 12.C 13.D 14.D 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.B 28.A 29.C 30.B
31.B 32.A 33. D 34.B 35.C 36.D 37.B 38.D 39.C 40.A

Mã đề: 317 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.D 2.C 3.B 4.D 5.B 6.D 7.B 8.C 9.C 10.A
11.D 12.A 13.B 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.B
21.C 22.C 23.C 24.A 25.B 26.A 27.B 28.D 29.C 30.D
31.A 32.A 33. D 34.D 35.B 36.D 37.D 38.C 39.C 40.A

Mã đề: 318 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 319 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 320 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.A 10.D
11.D 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D 17.A 18.A 19.A 20.A
21.D 22.C 23.B 24.C 25.B 26.C 27.A 28.D 29.A 30.A
31.B 32.D 33. D 34.D 35.A 36.A 37.D 38.B 39.B 40.B

Mã đề: 321 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

1.B 2.D 3.B 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.B 10.C
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
21.D 22.C 23.A 24.A 25.C 26.A 27.B 28.C 29.C 30.B
31.A 32.A 33. D 34.A 35.C 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D