Khái niệm và những điều cần biết về đầu tư quốc tế

Đầu tư quốc tế không chỉ là mối quan tâm của một quốc gia mà còn là của hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Mỗi quốc gia có một quan niệm khác nhau về đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, tựu chung lại có thể hiểu một cách khái quát như sau:

Đầu tư quốc tế là việc các nhà đầu tư của một nước (pháp nhân hoặc cá nhân đưa vốn hoặc bất kỳ hình thức giá trị nào khác) sang một nước khác để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác nhằm thu lợi nhuận hoặc đạt các hiệu quả xã hội.

Đặc điểm của đầu tư quốc tế trực tiếp là gì?

Đầu tư quốc tế trực tiếp bao gồm các đặc điểm sau:

+ Hiện tượng đa cực và đa biến trong đầu tư quốc tế là hiện tượng đặc thù, không chỉ gồm nhiều bên với tỷ lệ góp vốn khác nhau mà còn các hình thức khác nhau của Tư Bản tư nhân và tư bản nhà nước cũng tham gia.

+ Tồn tại hiện tượng hai chiều trong đầu tư quốc tế một nước vừa nhận đầu tư vừa thực hiện đầu tư ra nước ngoài nhằm tận dụng lợi thế so sánh giữa các nước.

+ Do nhà đầu tư muốn đầu tư vào thì phải tuần thu các quyết định của nước sở tại thì nên vốn tỷ lệ vốn tối thiểu của nhà đầu tư vào vốn pháp định của dự án là do luật đầu tư của mỗi nướcc quyết định. Campuchia quyết định là 40% trong khi ở Mỹ lại quyết định 10% và một số nước khác lại là 20%

+ Các nhà đầu tư là nguồn bỏ vốn và đóng thời tự mình trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Quyến quản lý phụ thuộc vào vốn đóng góp mà chủ đầu tư đã góp trong vốn pháp định của dự án, nếu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì họ có toàn quyền quyết định.

Đầu tư quốc tế không chỉ là mối quan tâm của một quốc gia mà còn là của hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Mỗi quốc gia có một quan niệm khác nhau về đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, tựu chung lại có thể hiểu một cách khái quát như sau:

Có các loại hình đầu tư quốc tế nào đang tồn tại hiện nay

Hiện nay trên thị trường có 03 loại hình đầu tư quốc tế cơ bản. Đó là:

+ Đầu tư quốc tế trực tiếp. Chủ đầu tư nước ngoài đầu tư toàn bộ hay một phần vốn đầu tư đủ lớn của dự án nhằm giành quyền điều hành hoặc tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ thương mại.

+ Đầu tư gián tiếp. Chủ đầu tư nước ngoài đầu tư bằng hình thức mua cổ phần của các công ty nước sở tại (ở mức khống chế nhất định) để thu lợi nhuận mà không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư.

+ Tín dụng thương mại. Cho vay vốn và thu lợi nhuận qua lãi suất tiền vay. Hình thức này có đặc điểm là ngân hàng cung cấp vốn tuy không tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nhưng trước khi cho vay phải nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư, có yêu cầu về bảo lãnh hoặc thế chấp các khoản vay để giảm rủi ro.