Sàn chứng khoán hà nội hôm nay SSI, và cách giao dịch trên sàn HNX

Sàn chứng khoán Hà Nội hôm nay SSI

1. Loại chứng khoán được giao dịch

Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

2. Thời gian giao dịch

Từ 9h00 đến 15h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định của Bộ Luật Lao Động hoặc quyết định của UBCKNN.

Thời gian Nội dung Loại lệnh sử dụng
9h -11h30 Phiên khớp lệnh liên tục – Lệnh LO
– Lệnh thị trường MAK
– Lệnh thị trường MOK
– Lệnh thị trường giới hạn MTL
11h30-13h00 Tạm dừng giữa phiên
13h-14h30 Tiếp tục phiên liên tục
14h30- 14h45 Phiên định kỳ đóng cửa – Lệnh LO
– Lệnh ATC
14h45 – 15h Phiên thỏa thuận sau giờ Lệnh thỏa thuận
Giao dịch thỏa thuận được thực hiện từ 9h đến 15h (CTCK không được sửa lệnh giao dịch thỏa thuận từ 14h45 – 15h)
Giao dịch lô lẻ:– Thực hiện theo phương thức KLLT: Từ 9h00 đến 14h30- Thực hiện theo phương thức thỏa thuận thời gian từ 9h đến 15h
Các loại lệnh:

  • LO: Lệnh giới hạn
  • MOK: Lệnh được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh
  • MAK: Lệnh được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy phần còn lại của lệnh
  • MTL: Lệnh được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành lệnh giới hạn.
  • ATC : Lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.

3. Nguyên tắc khớp lệnh

– Ưu tiên về giá

– Ưu tiên về thời gian

4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

a. Đơn vị giao dịch

– Giao dịch khớp lệnh:

+ Đối với giao dịch lô chẵn là : 100 cố phiếu /trái phiếu+ Đối với giao dịch lô lẻ là : 01-99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận

– Giao dịch thỏa thuận: từ 5.000 cổ phiếu trở lên, trái phiếu từ 1.000 trái phiếu trở lên

– Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

b. Đơn vị yết giá:

Đơn vị 100 VNĐ với giao dịch báo giá thông thường của cổ phiếu.

Trái phiếu và giao dịch thỏa thuận: không quy định đơn vị yết giá.

5. Biên độ dao động giá

– Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: ± 10% so với giá tham chiếu

+ Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
+ Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

  • Đối với cổ phiếu mới niên yết, cổ phiếu tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên liên tiếp:

Biên độ dao dộng giá

Thị trường niêm yết

Phiên giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu mới niêm yết so với giá tham chiếu.

± 30%

Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên liên tiếp thì khi giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCKHN quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN

± 30%

Giao dịch trái phiếu: không quy định biên độ

6. Giá tham chiếu

– Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó.

– Việc xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được SGDCKHN phê duyệt.

– Nếu trong 3 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá bình quân gia quyền được sử dụng là giá tham chiếu trong ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết sẽ phải xác định lại giá tham chiếu.

– SGDCKHN không thực hiện nhận lệnh giao dịch thỏa thuận cho đến khi giá tham chiếu của cổ phiếu được xác định.

– Cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, khi được giao dịch trở lại giá tham chiếu do SGDCKHN quyết định sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

7. Sửa, hủy lệnh giao dịch

a. Sửa lệnh giao dịch

– Khách hàng được quyền sửa giá (không được quyền sửa khối lượng) đối với lệnh mua/bán chứng khoán chưa khớp hay phần chưa được khớp của lệnh

b. Hủy lệnh giao dịch

– Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên môi giới hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.

Lưu ý:

+  Khách hàng không được sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang)

8. Các quy định hạn chế giao dịch

Quý khách được phép: thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch, khi đáp ứng điều kiện sau:

Chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội