Tài chính kế toán là gì?

Để nói về tài chính kế toán, đây là một bộ phận quan trọng và không thể không có trong bất cứ một công ty, một doanh nghiệp nào đó dù là lớn hay nhỏ. Tài chính kế toán là bộ phận rất có sức ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, doanh nghiệp.

Vậy tài chính kế toán là gì? Tài chính kế toán chính là những người thực hiện  công việc thu thập các thông tin, xử lí, phân tích, cung cấp thông tin kinh tế dưới dạng báo cáo tài chính cho những người cần sử dụng đến nó.

Bộ phận tài chính kế toàn sẽ là bộ phận có trách nhiệm giám sát, theo dõi và đánh giá về sự biến động kinh tế, tài chính của công ty, phản ánh dòng vật chất và dòng tiền tệ của công ty đối với các doanh nghiệp mà mình hợp tác ở bên ngoài.

Tài chính kế toán phải làm gi?

Những người chưa từng làm việc trong ngành tài chính kế toán thì sẽ không thể biết được tài chính kế toán là gì và tài chính kế toán sẽ có nhiệm vụ làm những công việc gì? Bạn có thể hiểu tổng quát về tài chính ké toán, đó là bộ phận thực hiện các công việc về kinh tế, tài chính của công ty.

Và công việc cụ thể của bộ phân tài chính kế toán như sau: Theo dõi tình hình tài chính của công ty: đây là công việc đầu tiên mà bộ phận tài chính kế toán cần phải làm. Đó là theo dõi, tổng hợp thu nhập và phân tích thu nhập của công ty.

Bộ phận kinh tế tài chính sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình trạng hoạt động của công ty

Vậy tài chính kế toán là gì? Tài chính kế toán chính là những người thực hiện  công việc thu thập các thông tin, xử lí, phân tích, cung cấp thông tin kinh tế dưới dạng báo cáo tài chính cho những người cần sử dụng đến nó.

Các kì kế toán tài chính

Theo luật ở Việt Nam, sẽ chia kế toán ra làm các kì kế toán, có kì kế toán năm, kì kế toán quý và kì kế toán tháng, cụ thể như sau:

+ Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.

+ Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý; và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3; và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12.

+ Kỳ tính thuế tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó..

Đối với các đơn vị mới thành lập, tài chính kế toán là gì cũng đều được chia ra thành các kì và được tính từ ngày kí giấy cho đến hết kì kế toán năm; Kì kế toán quý và kì kế toán tháng vẫn sẽ áp dụng như các kì kế toán của doanh nghiệp lâu năm