Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước đổi mới

Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước đổi mới là gì? Chúng ta coi kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa hay kinh tế thị trường là hai phương thức kinh tế khác nhau về bản chất và đối lập với nhau cả về chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ phân phối và mục đích phát triển.

+ Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính.

+ Cơ quan hành chính can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

+ Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ.

+ Bộ máy quản lý lại cồng kềnh, nhiều cấp trung gian.

+ Chế độ bao cấp được thực hiện dưới hình thức: bao cấp qua giá, bao cấp qua chế độ tem phiếu và bao cấp theo chế độ cấp phát vốn.

Sau đổi mới, tư duy của Đảng về kinh tế kinh tế thị trường có nhiều bước phát triển hơn so với trước.

Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước đổi mới

Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến VII (1986 – 1996)

Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.  Có thể và cần thiết sử dụng tư duy của Đảng về kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đại hội xác định cơ chế vận hành của nước ta là cơ chế vận hành của nước ta là “cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước “bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác.

Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến XI (1986 – 1996)

Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường của Đại hội IX và XI đã làm sáng tỏ thêm nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước hết, đó không không phải là kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cũng không phải là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, vì chưa có đầy đủ các yếu tố xã hội chủ nghĩa. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho mô hình kinh tế thị trường ở nước ta khác với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Một hình thức kinh tế dựa vào quy luật thị trường vừa dựa trên các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa, hai nhân tố đan xen, tác động lẫn nhau, tồn tại trong nhau.

Tham khảo tư duy trong kinh doanh hiệu quả

Các bước vẽ sơ đồ tư duy 7 vùng kinh tế như thế nào?

Vì sao cần rèn luyện tư duy trừu tượng cho trẻ?

Sách Tư duy tối ưu và lời khuyên khi đọc tư duy tối ưu